Kormányrendeletek a járványügyi készültség védelmi intézkedéseiről

A KORMÁNY 282/2020. (VI. 17.) KORM. RENDELETE A 2020. MÁRCIUS 11-ÉN KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET MEGSZÜNTETÉSÉRŐL


1. § A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet megszünteti.

3. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet


A KORMÁNY 283/2020. (VI. 17.) KORM. RENDELETE A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG BEVEZETÉSÉRŐL

1. § (1) A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be.

(2) A Kormány a járványügyi készültség fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja.

3. § Ez a rendelet 2020. december 18-án hatályát veszti.


A Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

1. Védelmi intézkedések

1. § (1) A (3) bekezdés szerinti kivétellel mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön, valamint

b) az üzletben történő vásárlás során

a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

(2) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szájat és az orrot eltakaró eszközt nem kell viselnie a hatodik életévét be nem töltött kiskorúnak.

 


A ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (285/2020. (VI. 17.)

2. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.


2020. ÉVI LVIII. TÖRVÉNY A VESZÉLYHELYZET MEGSZŰNÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI SZABÁLYOKRÓL ÉS A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGRŐL

II. Fejezet: A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok

13. Egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezmények átmeneti szabályai

34. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2020. március, április, május és június hónapra nem kell teljesítenie a (9) bekezdés szerinti

a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,

b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és

c) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról szóló törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.


A TURISZTIKAI ÁGAZATTAL ÖSSZEFÜGGŐ ADÓKÖNNYÍTŐ SZABÁLYOK

35. § A turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettet a 2020. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli hozzájárulási kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

36. § (1) A 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.

(2) Nem kell bevallani a megállapított idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla.

32. Egyes, a közterület igénybevételével vagy használatával kapcsolatos fizetési kötelezettségekre vonatkozó átmeneti szabályok

(2) A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének

a) Budapest közigazgatási területén 2020. május 18. napjától 2020. szeptember 1. napjáig,

b) – az a) pontban meghatározott kivétellel – Magyarország területén 2020. május 4. napjától 2020. szeptember 1. napjáig  terjedő időszakra nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után, amelynek megfizetése később sem követelhető.


A KORMÁNY 289/2020. (VI. 17.) KORM. RENDELETE A MAGYARORSZÁGI SZÉKHELYŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI CÉLÚ VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

A Kormány a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 292. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az 1. melléklet tartalmazza azon tevékenységi köröket, amelyek alapján a magyarországi székhelyű gazdasági társaság stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik.

2. § Ez a rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(…)

20 Turizmus

• 55 Szálláshely-szolgáltatás

• 56 Vendéglátás


A KORMÁNY 290/2020. (VI. 17.) KORM. RENDELETE A MUNKAHELYVÉDELMI BÉRTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEKRŐL

A Kormány a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 66. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény

a) 66. § (1) bekezdése szerinti alkalmazhatóság határideje 2020. december 31. napja,

b) 66. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. napja.

2. § Ez a rendelet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi


MEGJEGYZÉSEK


„2020. 06. 17-én megjelent a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszűnéséről szóló kormányrendelet, és vele egy időben megjelentek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályok.

A zenés táncos rendezvények megtartására vonatkozóan az alábbi kormányrendelet született, mely 2020. június 18-án lép hatályba:

- zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés táncos rendezvények – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől- abban az esetben tarthatók meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket egy időben nem haladja meg az 500 főt.

A rendeleti kormányzás megszűnése miatt minden eddigi, rendezvényekkel kapcsolatos más rendelet hatályát vesztette, így 2020. június 18-tól:

- létszámkorlátozás nélkül, bel– és kültéren megtartható minden egyéb rendezvény (ami nem zenés, táncos rendezvény), azaz pl. céges események, konferenciák, bemutatók, szakmai vásárok, csapatépítők, stb.”

 


„A 168/2020 korm. rendelet hatályát vesztette ezért a strandokra, fürdőkre jelenleg nincsen semmilyen jogszabályi korlátozás a koronavírus megelőzése érdekében. Az MTÜ által kiadott Covid-19 Kézikönyv higiéniai ajánlásait javasoljuk figyelembe venni az üzemeltetés során.”

 

 

Foglaljon szobát tagszállodáinkban!

Tovább

455

Szálloda

39.895

Szállodai szoba