Határátlépések

UNIÓS HATÁRNYITÁSOK


Az uniós határnyitásokról indult folyamatosan frissülő weboldal:

www.reopen.europa.eu/hu/


Az információk rendszeresen frissülnek, és a jobb használhatóság érdekében 24 nyelven elérhetők.

 A Kormány 291/2020. (VI. 17.) korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól


A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247/D. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 9. §, a 10. § és a 15. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a magyar állampolgárra,
b) az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgárára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személyre -- ide nem értve a Nagy-Brittania és Észak-Írország Egyesült Királysága állampolgárát --, valamint
c) az a) és b) pont szerinti személy magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjára.


(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a teherforgalomban, illetve
b) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre.


(3) E rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki.


2. § E rendelet alkalmazásában hivatalos célú határátlépés a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából történő határátlépés.


A külgazdasági és külügyminiszter 9/2020. (VI. 17.) KKM rendelete
a járványügyi készültségi időszakban nemzetközi viszonosság alapján belépésre jogosultság, valamint a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról


A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 15. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 15. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:


1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, a járványügyi készültségi időszakban nemzetközi viszonosság alapján belépésére jogosultság körébe tartozó állam a Szerb Köztársaság.


2. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti, a járványügyi készültségi időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó állam Ukrajna.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


A Kormány 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól


1. Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésére terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik,
a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve
b) aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.


(3) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a teherforgalomban történő határátlépésre,
b) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint
c) arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.
(4) E rendelet alkalmazásában hivatalos célú határátlépés a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából történő határátlépés.

 

2. Az országok besorolása
2. § (1) A COVID-19 betegséggel (a továbbiakban: fertőzés) való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok, ha
a) az aktuális fertőzöttség mértéke alacsony, zöld,
b) az aktuális fertőzöttség mértéke kevésbé súlyos, sárga,
c) az aktuális fertőzöttség mértéke súlyos, piros
jelzéssel kerülnek besorolásra.


(2) A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése alapján létrehozott Operatív Törzs felhívására, az országok aktuális fertőzöttségi viszonyai alapján az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a sárga és a piros jelzéssel besorolt országok listáját.
(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett
a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.
(4) Azok az országok, amelyek a (2) bekezdés szerinti határozatban nem kerültek besorolásra, zöld jelzéssel besorolt országnak minősülnek.


3. Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai


3. § (1) Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban
a) zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet,
b) sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.


(2) Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.


(3) Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és
a) az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,
b) az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.


(4) A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket nyilvántartásba veszi.


(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a magyar állampolgár a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében
a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.


(6) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja szerint hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére – amennyiben sárga besorolású ország területéről lépett Magyarország területérea hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt.


(7) Amennyiben (6) bekezdés szerinti esetben az első molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.


(8) A (6) bekezdés szerinti kérelmező köteles a második molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – lefolytatására, amelynek pozitív eredménye esetén az illetékes járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el.


(9) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja szerint hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére – amennyiben piros besorolású ország területéről lépett Magyarország területére – a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt.


(10) Ha a (9) bekezdés szerint elkészült, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.


4. A magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének szabályai


4. § (1) Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban ZÖLD JELZÉSSEL besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint Magyarország területére belépett, Magyarország területén tartózkodó személy a belépést követő 14 napon belül a fertőzés tünetét észleli, akkor a lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el, és haladéktalanul köteles telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot.

1) Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban SÁRGA JELZÉSSEL besorolt ország területéről történő belépés során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti személy esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti személy esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy – ha arra lehetőség van és nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
(4) A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket nyilvántartásba veszi.
(5) Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha az (1) bekezdés szerinti személy a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

(6) A (3) bekezdés szerint hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt.

(7) Amennyiben (6) bekezdés szerinti esetben az első molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

(8) A (6) bekezdés szerinti kérelmező köteles a második molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – lefolytatására, amelynek pozitív eredménye esetén az illetékes járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el.


6. § Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a PIROS JELZÉSSEL besorolt ország területéről nem léphet be.

Foglaljon szobát tagszállodáinkban!

Tovább

456

Szálloda

39.857

Szállodai szoba